ОШ "Краљ Александар Карађорђевић"

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Мудре мисли

Као што њива, мада плодна, не може рађати без обраде, тако ни човек не може стварати без учења!

Цицерон

 

Школски одбор

Ел. пошта Штампа ПДФ
Оцена корисника: / 11
ЛошеНајбоље 

 

 

Школски одборје орган управљања у школи, који има девет чланова укључујући и председника, који обављају послове из своје надлежности без накнаде. Чланове школског одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а председника бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова.

Чине га по три представника запослених, родитеља и јединице локалне самоуправе.

Школски одбор:

·Доноси статут, правила понашања у школи и друге опште акте и даје сагласност на акт о организацији и систематизацији послова;доноси школски програм, развојни план, годишњи план рада и усваја извештај о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању;утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике;доноси финансијски план школе, у складу са законом; усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија; расписује конкурс и бира директора; разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада;доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о њиховом остваривању; одлучује по жалби, односно приговору на решење директора;обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и статутом.

Школски одбор Основне школе

 

Име и презиме

Својство

Представник

Никола Шарчевић

Председник школског одбора

савет родитеља

Бранислав Јевтић

Члан школског одбора

Локалне самоуправе

Остоја Џиновић

Члан школског одбора

Локалне самоуправе

Тадић  Биљана

Члан школског одбора

Савета родитеља

Павловић

Члан школског одбора

Савета родитеља

Драган

Члан школског одбора

Локална самоуправа

Славица Лацковић

Члан школског одбора

запослених

Биљана Ковић -Ђурђевић

Члан школског одбора

запослених

Миољуб Ђинић

Члан школског одбора

запослених