ОШ "Краљ Александар Карађорђевић"

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Мудре мисли

Живот нам враћа само оно што ми другима дајемо!

Иво Андрић

 

Вести

Савиндан 2020

Ел. пошта Штампа ПДФ

 

Свечаним академијама у Прњавору и Рибарима обележили смо нашу школску славу - Светог Саву. Традиционално, наши ученици из Петковице обележавају празник у манастиру Петковица. Радост је још већа јер ове године обележавамо Јубилеј- 175 година школе!

Савиндан 2020

Ел. пошта Штампа ПДФ

Поштовани ученици, родитељи и пријатељи школе

Обавештавамо вас о програму прославе Савиндана,

у понедељак , 27. јануара 2020. године

10:30 часова Свечана академија у школи у Рибарима

12:00 часова Свечана академија у Дому културе у Прњавору

 

С поштовањем,

колектив ОШ „Краљ Александар Карађорђевић“ Прњавор

 

Последње ажурирано петак, 24 јануар 2020 19:18

КОНКУРС ЗА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ

Ел. пошта Штампа ПДФ

ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

ОСНОВНА ШКОЛА“КРАЉ АЛЕКСАНДАР КАРАЂОРЂЕВИЋ”


15306 ПРЊАВОР, ул. В. Мишића бр.2.

Дана 27.12.2019.год.

број 324

На основу члана 123. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017 и 10/2019 - даље: Закон) Школски одбор Основне школе " Краљ Александар Карађорђевић” у Прњавору, на седници одржаној дана 27.12.2019. године, донео је

ОДЛУКУ

1. Расписује се конкурс за избор директора Основне школе " Краљ Александар Карађорђевић” у Прњавору.

2. Конкурс ће бити објављен у листу " Послови".

3. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса.

О б р а з л о ж е њ е

Одредбом члана 123. став 1. Закона прописано је да директора установе именује министар на период од четири године, ставом 5. истог члана Закона - да конкурс расписује орган управљања установе, а ставом 6. тог члана Закона - да се конкурс за избор директора расписује најраније шест месеци, а најкасније четири месеца пре истека мандата актуелног директора.

Одредбом члана 34. Статута Основне школе " Краљ Алексндар Карађорђевић” у Прњавору утврђено је да је рок за пријављивање на конкурс 15 дана од дана његовог објављивања.

Садашњи директор Основне школе " Краљ Алексндар Карађорђевић” у Прњавору ступио је на дужност дана 13.05.2016.године, на основу акта број: 166 . од 12.05.2016. године, па како је до истека његовог мандата остало _____ месеци, стекли су се услови за расписивање конкурса за избор директора, због чега је донета одлука као у изреци.

ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА

Ђорђе Живковић

ТЕКСТ КОНКУРСА

За избор директора О.Ш. „Краљ Александар Карађорђевић“ Прњавор

На конкурс за избор и именовање директора школе, на мандатни период од четири године, може да се пријави кандидат који, испуњава следеће

УСЛОВЕ:

· Да испуњава услове прописане чланом 122, 139 и 140. став 1 и 2. Закона о основма система образовања и васпитања ( Сл. гласник РС бр. 88/17,27/18- др. Закон и 10/19) , односно :

· 1. да има одговарајуће високо образовање за наставника основне школе, педагога или психолога школе, стечено : 1) на студијама другог степена ( мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: 1. Студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет односно за групу предмета; студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне односно стручне области из области педгошких наука, с тим да студије првог степена морају бити из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно за групу предмета; 2. На основним студијама у трајању од најмање четири године по пропису који уређује високо образовање до 10. септембра 2005.године;

· 2. Да има психичку , физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима.

· 3. да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично дело примање или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;

· 4. Да против њега није покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или доношењем решења о одређивању притвора пре доношења оптужног предлога за неведена кривична дела; непостојање дискриминаторног понашања, утврђеног у складу са законом.

· 5. Да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за приврдени преступ у вршењу раније дужности;

· 6. Да има држављанство Републике Србије;

· 7. Да зна српски језик као језик на којем се оствараује образовно-васпитни рад;

· 8. Да има дозволу за рад наставника,васпитача и стручног сарадника;

· 9. Да има обуку и положен испит за директроа установе;

· 10. Да има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања.

Изузетно, ако се на конкурс пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из чл. 140. став 1 и 2. Закона о основама система образовања и васпитања, дужнност директора основне школе може мобављати и лице које има одговарајуће образовање из чл. 140. став 3 овог Закона, то јест високо образовање стечено на студијама првог степена ( основне академске ,односно струковне и специјалистичке студије) или на студијама у трајању од три године, или више образовање наставника те врсте школе, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе и најмање десет година рада, на пословима васпитања и образовања у установи, после стеченог одговарајућег образовања.

ОСТАЛО:

Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс достави:

1.биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора школе у предстојећем мандатном периоду; 2. Диплому о стеченом одговрајућем образовању; 3. Уверење о положеном испиту за лиценцу, стручном испиту за наставнiка односно за стручног сарадника ( дозволу за рад); 4. Доказ о радном стажу у установи на пословима образовања и васпитања , након стеченог одговарајућег образовања; 5. Уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела наведена у условима конкурса ( не старије од 6 месеци); 6. уверење привредног суда да није осуђиван правоснажном пресудом за привредни преступ, у вршењу раније дужности ( не старије од 6 месеци); 7. Уверење надлежног суда да против њега није покренут кривични поступак, доношењем наредбе о спровођењу истраге или доношења решења о одређивању притвора пре доношења оптужног предлога за наведена кривична дела, непостојање дискирминаторног понашања, утврђеног у складу са законом ( не старије од 6 месеци); 8. Уверење о државаљњанству Републике Србије ( не стрије од 6 месеци); 9. Извод из матичне књиге рођених; 10. Доказ о резултату стручно-педгошког надзора у раду кандидата ( извештај просветног саветника) ако га поседује; 11. Доказ о резултатима стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања за кандидата који је претходно обављао дужност директора школе; 12. Доказ о знању српског језика на којем се изводи образовно-васпитни рад ( овај доказ, у виду потврде да је канидат положио испит из српског језика, доставља кандидат који није стекао одговарајуће образовање на српском језику); 13. Доказ о похађању обуке и положоном испиту за директора установе ( пријава која не садржи уверење о положеном испиту за директора установе неће се сматарати непотпуном, а изабрани канидаат ће бити у обавези да у законском року положи испит за директора школе); 14. Лекарско уверење о психичкој,физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима.

Сава потребна документација се подноси у оригиналу или овереним копијама. Пријава на конкукрс са доказима се подноси препорученом пошиљком или лично на адресу школе : Основна школа “Краљ Александар Карађорђевић ” Ул.: В.Мишића бр.2. 15306 Прњавор ,у затавореној коверти са назнаком: „ Конкурс за директора“. Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса .Непотпуне и наблаговремене пријаве неће се узети у обзир и разматрање. Благоваременом пријавом сматра се пријава која је поднета у року утврђеном у конкурсу. Благовременом пријавом сматра се и пријава која је предата препоручном поштом и тада се као дан пријeма рачуна дан када је пошта примила пошиљку . Ако рок за пријем пријава пада у недељу или дане државног празника, помера се за следећи радни дан. Под потупном пријавом сматра се она пријава која у прилогу садржи документа којима кандидат доказује да испуњава услове конкурса. Ближа обавештења могу се добити код секретара школе на телефон : 015/282-218. О резултатима конкурса кандидати ће бити обавештени у року од 8 дана од дана пријема решења о имeновању директора школе од стране министра просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Екстерна евалуација

Ел. пошта Штампа ПДФ

 

Тим екстерних евалуатора Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Школске управе Ваљево, посетио је нашу школу 16. и 17. децембра 2019. године.

На основу прве повратне информације коју смо добили, можемо бити поносни на резултате заједничког рада што нас мотивише да будемо још бољи.

Хвала ученицима, запосленим, родитељима и свим пријатељима школе.


Последње ажурирано среда, 25 децембар 2019 13:15

Сајам науке

Ел. пошта Штампа ПДФ

 

У суботу, 8 децембра смо посетили Сајам науке у Београду. Ово је 13. по реду сајам и носи назив Разоткривање, а подразумева разоткривање митова и предрасуда уз помоћ науке. Манифестација је подржана од Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Последње ажурирано субота, 14 децембар 2019 11:30

Страна 9 од 17