ОШ "Краљ Александар Карађорђевић"

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Мудре мисли

Будућност припада онима који се најдаље и најдуже сећају прошлости!

Ниче

 

Школски одбор

Ел. пошта Штампа ПДФ
Оцена корисника: / 11
ЛошеНајбоље 

 

 

Школски одбор је орган управљања у школи, који има девет чланова укључујући и председника, који обављају послове из своје надлежности без накнаде. Чланове школског одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а председника бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова.

Чине га по три представника запослених, родитеља и јединице локалне самоуправе.

Школски одбор:

·Доноси статут, правила понашања у школи и друге опште акте и даје сагласност на акт о организацији и систематизацији послова;доноси школски програм, развојни план, годишњи план рада и усваја извештај о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању;утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике;доноси финансијски план школе, у складу са законом; усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија; расписује конкурс и бира директора; разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада;доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о њиховом остваривању; одлучује по жалби, односно приговору на решење директора;обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и статутом.

Школски одбор Основне школе

 

Име и презиме

Својство

Представници

Ђорђе Живковић

Председник Школског одбора

Локалне самоуправе

Живорад Васић

Члан Школског одбора

Локалне самоуправе

Марија Стевић

Члан Школског одбора

Локалне самоуправе

Горан Трифковић

Члан Школског одбора

Савета родитеља

Светлана Павловић

Члан Школског одбора

Савета родитеља

Драгиша Богуновић

Члан Школског одбора

Савета родитеља

Станисав Крстић

Члан Школског одбора

Запослених

Марија Илић

Члан Школског одбора

Запослених

Бојана Милинковић

Члан Школског одбора

Запослених