ОШ "Краљ Александар Карађорђевић"

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Мудре мисли

Будућност припада онима који се најдаље и најдуже сећају прошлости!

Ниче

 

Вести

Продужен распуст

Ел. пошта Штампа ПДФ

 

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ!


Због актуелне епидемиолошке ситуације по одлуци Министра просвете, науке и технолошког развоја, Младена Шарчевић, зимски распуст се продужава до петка, 21. фебруара.


Први наставни дан је понедељак, 24. фебруар 2020. године.

Управа школе

Четврти зимски камп

Ел. пошта Штампа ПДФ

 

ЧЕТВРТИ ЗИМСКИ КАМП

 

ТЕМА: НАШ ЈУБИЛЕЈ - 175 ГОДИНА ШКОЛЕ

 

 

 

ПРОГРАМ ЗА ЧЕТВРТИ ЗИМСКИ КАМП МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ НА ЛИНКУ ИСПОД

- - - КАМП - - -

 

 

Последње ажурирано среда, 05 фебруар 2020 08:14

Савиндан 2020

Ел. пошта Штампа ПДФ

 

Свечаним академијама у Прњавору и Рибарима обележили смо нашу школску славу - Светог Саву. Традиционално, наши ученици из Петковице обележавају празник у манастиру Петковица. Радост је још већа јер ове године обележавамо Јубилеј- 175 година школе!

Савиндан 2020

Ел. пошта Штампа ПДФ

Поштовани ученици, родитељи и пријатељи школе

Обавештавамо вас о програму прославе Савиндана,

у понедељак , 27. јануара 2020. године

10:30 часова Свечана академија у школи у Рибарима

12:00 часова Свечана академија у Дому културе у Прњавору

 

С поштовањем,

колектив ОШ „Краљ Александар Карађорђевић“ Прњавор

 

Последње ажурирано петак, 24 јануар 2020 19:18

КОНКУРС ЗА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ

Ел. пошта Штампа ПДФ

ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

ОСНОВНА ШКОЛА“КРАЉ АЛЕКСАНДАР КАРАЂОРЂЕВИЋ”


15306 ПРЊАВОР, ул. В. Мишића бр.2.

Дана 27.12.2019.год.

број 324

На основу члана 123. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017 и 10/2019 - даље: Закон) Школски одбор Основне школе " Краљ Александар Карађорђевић” у Прњавору, на седници одржаној дана 27.12.2019. године, донео је

ОДЛУКУ

1. Расписује се конкурс за избор директора Основне школе " Краљ Александар Карађорђевић” у Прњавору.

2. Конкурс ће бити објављен у листу " Послови".

3. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса.

О б р а з л о ж е њ е

Одредбом члана 123. став 1. Закона прописано је да директора установе именује министар на период од четири године, ставом 5. истог члана Закона - да конкурс расписује орган управљања установе, а ставом 6. тог члана Закона - да се конкурс за избор директора расписује најраније шест месеци, а најкасније четири месеца пре истека мандата актуелног директора.

Одредбом члана 34. Статута Основне школе " Краљ Алексндар Карађорђевић” у Прњавору утврђено је да је рок за пријављивање на конкурс 15 дана од дана његовог објављивања.

Садашњи директор Основне школе " Краљ Алексндар Карађорђевић” у Прњавору ступио је на дужност дана 13.05.2016.године, на основу акта број: 166 . од 12.05.2016. године, па како је до истека његовог мандата остало _____ месеци, стекли су се услови за расписивање конкурса за избор директора, због чега је донета одлука као у изреци.

ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА

Ђорђе Живковић

ТЕКСТ КОНКУРСА

За избор директора О.Ш. „Краљ Александар Карађорђевић“ Прњавор

На конкурс за избор и именовање директора школе, на мандатни период од четири године, може да се пријави кандидат који, испуњава следеће

УСЛОВЕ:

· Да испуњава услове прописане чланом 122, 139 и 140. став 1 и 2. Закона о основма система образовања и васпитања ( Сл. гласник РС бр. 88/17,27/18- др. Закон и 10/19) , односно :

· 1. да има одговарајуће високо образовање за наставника основне школе, педагога или психолога школе, стечено : 1) на студијама другог степена ( мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: 1. Студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет односно за групу предмета; студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне односно стручне области из области педгошких наука, с тим да студије првог степена морају бити из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно за групу предмета; 2. На основним студијама у трајању од најмање четири године по пропису који уређује високо образовање до 10. септембра 2005.године;

· 2. Да има психичку , физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима.

· 3. да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично дело примање или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;

· 4. Да против њега није покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или доношењем решења о одређивању притвора пре доношења оптужног предлога за неведена кривична дела; непостојање дискриминаторног понашања, утврђеног у складу са законом.

· 5. Да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за приврдени преступ у вршењу раније дужности;

· 6. Да има држављанство Републике Србије;

· 7. Да зна српски језик као језик на којем се оствараује образовно-васпитни рад;

· 8. Да има дозволу за рад наставника,васпитача и стручног сарадника;

· 9. Да има обуку и положен испит за директроа установе;

· 10. Да има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања.

Изузетно, ако се на конкурс пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из чл. 140. став 1 и 2. Закона о основама система образовања и васпитања, дужнност директора основне школе може мобављати и лице које има одговарајуће образовање из чл. 140. став 3 овог Закона, то јест високо образовање стечено на студијама првог степена ( основне академске ,односно струковне и специјалистичке студије) или на студијама у трајању од три године, или више образовање наставника те врсте школе, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе и најмање десет година рада, на пословима васпитања и образовања у установи, после стеченог одговарајућег образовања.

ОСТАЛО:

Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс достави:

1.биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора школе у предстојећем мандатном периоду; 2. Диплому о стеченом одговрајућем образовању; 3. Уверење о положеном испиту за лиценцу, стручном испиту за наставнiка односно за стручног сарадника ( дозволу за рад); 4. Доказ о радном стажу у установи на пословима образовања и васпитања , након стеченог одговарајућег образовања; 5. Уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела наведена у условима конкурса ( не старије од 6 месеци); 6. уверење привредног суда да није осуђиван правоснажном пресудом за привредни преступ, у вршењу раније дужности ( не старије од 6 месеци); 7. Уверење надлежног суда да против њега није покренут кривични поступак, доношењем наредбе о спровођењу истраге или доношења решења о одређивању притвора пре доношења оптужног предлога за наведена кривична дела, непостојање дискирминаторног понашања, утврђеног у складу са законом ( не старије од 6 месеци); 8. Уверење о државаљњанству Републике Србије ( не стрије од 6 месеци); 9. Извод из матичне књиге рођених; 10. Доказ о резултату стручно-педгошког надзора у раду кандидата ( извештај просветног саветника) ако га поседује; 11. Доказ о резултатима стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања за кандидата који је претходно обављао дужност директора школе; 12. Доказ о знању српског језика на којем се изводи образовно-васпитни рад ( овај доказ, у виду потврде да је канидат положио испит из српског језика, доставља кандидат који није стекао одговарајуће образовање на српском језику); 13. Доказ о похађању обуке и положоном испиту за директора установе ( пријава која не садржи уверење о положеном испиту за директора установе неће се сматарати непотпуном, а изабрани канидаат ће бити у обавези да у законском року положи испит за директора школе); 14. Лекарско уверење о психичкој,физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима.

Сава потребна документација се подноси у оригиналу или овереним копијама. Пријава на конкукрс са доказима се подноси препорученом пошиљком или лично на адресу школе : Основна школа “Краљ Александар Карађорђевић ” Ул.: В.Мишића бр.2. 15306 Прњавор ,у затавореној коверти са назнаком: „ Конкурс за директора“. Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса .Непотпуне и наблаговремене пријаве неће се узети у обзир и разматрање. Благоваременом пријавом сматра се пријава која је поднета у року утврђеном у конкурсу. Благовременом пријавом сматра се и пријава која је предата препоручном поштом и тада се као дан пријeма рачуна дан када је пошта примила пошиљку . Ако рок за пријем пријава пада у недељу или дане државног празника, помера се за следећи радни дан. Под потупном пријавом сматра се она пријава која у прилогу садржи документа којима кандидат доказује да испуњава услове конкурса. Ближа обавештења могу се добити код секретара школе на телефон : 015/282-218. О резултатима конкурса кандидати ће бити обавештени у року од 8 дана од дана пријема решења о имeновању директора школе од стране министра просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Страна 9 од 18